คอร์ดเพลง น้อยใจยา จรัล มโนเพ็ชร


แนะนำกีตาร์โปร่ง Yamaha ยอดนิยม
[Intro] / C /

(ชาย)
C   Am        C   Am       C
ปวง ดอกไม้ เบ่งบานสลอน ฝูงภมร ภู่ผึ้งสอดไซร้
C                        C
ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋
    Am     C             C
ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง
C                        C
เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิ่ง ลำกิ่งเนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว
                     Am    C
ดอกพิกุล ก่คือดอกแก้ว ไปเป๋นหองเปิ้น แล้ว เหนอ

(.หญิง.)

C    Am       C         Am      C
แปม เก๊าเนิ้ง กิ่งมันบ่ถอน บ่ไหวคลอนเฟือนเตี่ยงมันแต้เล่า
C                          C
ต๋ามกำลม เปิ้นปัดออกเข้า มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน
   Am      C           C
กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน บ่เหมือนลมเจย ลำเพย ก่จะนั้น
C           Am     C    Am
ใจ๋คำญิง นี้หนิมเตี่ยงมั่น บ่เป๋นหองเปิ้น.คนใด
      C                Am     C
ยังเป๋นกระจก แว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคลอนเงี่ยง จาย เหนอ

(.ชาย.)
C               Am     C
ตั๋ว ปี้น้อยจักขอถาม...ต๋าม กำลมเปิ้นมาเล่าอู้
C           C
ว่านายมีจู้ อยู่บ้านวังสิงห์คำ ฝ่ายตางปู้นเปิ้นมาใส่ผะจ๋ำ
      Am         C
บ้านวังสิงห์คำ เปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว
C             Am      C
ตางฝ่ายปั๋นตั๋ว น้องนางแว่นแก้ว ก่ตกลงแล้ว บ่ไจ่กาหา
     C 
เปิ้นจะกินแขก แต่งก๋านก่วิวาห์
      C    
เปิ้นจะกินแขก แต่งก๋านก่วิวาห์ เมื่อใดจา ปี้น้อยไคร่ฮู้เก้า  
C                       Am
ส่วนไจยาบ่สมเปิงเจ้า เพราะเขียมเข้าของ เงินทอง
     C                G      C
ฝ่ายตางนาย บ่หมายเกี่ยวข้อง มาละหมองต่ำ ก้อย เหนอ

( หญิง )
C               Am     C  
ตั๋ว น้องนี้บ่ลาไหลหลง ก๋านตกลงก่ยังบ่แล้ว
C         C          C
จึงเจิญตั๋วปี้มาห้วยแก้ว เพราะใคร่ฮู้กำฟู่กำจ๋า
     C
จึงเจิญน้อย ปี้มาเปิกษา จะว่าใดจา ตั๋วน้องก่ไคร่ฮู้
C
ก๋านตี้มาฟู่อู้ จะเอาเป็นจู้ กาว่าเอาเป๋นเมีย
C                Am
หรือจักลบล้างลืมลายหน่ายเสีย
Am              C
บ่เอาเป๋นเมีย หรือจักทิ้ง เสียแล้ว
     C       C            Am
หรือเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว อยู่เป๋นกู้ ข้างเตียมคิง
     C                C
ขอบอกนายหื้อแน่ใจ๋จริง บ่อำพรางนาถน้องเหนอ

 ( ชาย )
C                      Am      C
บ่จุ๊หรอกน้อง หื้อหม่นหมองหมาง บ่ล่อลวงพรางแม่นางฮ้างแค้ว
C             C                 C
ปี้หมายเอาเป๋นเมียนางจ้างแก้ว บ่หื้อคลาดแคล้วเรื่องกำสีเนห์
C            Am       C
หลอนแก้วน้องใจยังบ่เหว เตี่ยงสมคะเน เหมือนปี้กึ๊ดเล่า  
C                      Am
หลอนปี้จุ๊ก็ยังล่ายเจ้า ขอหื้อฟ้าผ่าหัวแม่เมียตาย
C          C            C
ลูกแม่ญิง อู้เล่นก่บ่ดาย ลูกป้อจาย อู้แต้ก่บ่ปัง  
C                       Am
หลอนนายต๋ายไปเป๋นไก่ตั้ง ปี้น้อยจักต๋ายเป็นพื้น
C                   Am
ฟู่บ่ถูก วันฟูกก่บ่ขืน ฟู่ม่าคืนตึงบ่ขืนเมื่อเจ้า
C                       Am
ก๋านฮักกั๋นหองข้าตึงเจ้า เผียบเหมือนเหล้า กับปาง
  C                  C
ปากกำไดปี้ก็ตึงอ้าง บ่ไจ่จางจาก น้อง เหนอ

  ( หญิง )
C                    Am     C
หลอน ว่าแต้เหมือนดั่งกำจา น้องขอสัญญากับตั๋วปี้น้อย
    C                       C
บ่ขอฮักไผ ซักเต้ากึ่งก้อย ขอฮักปี้น้อย ไจยานี้ก่คนเดียว
C                           C
คนอื่นนับร้อยตึงบ่แลบ่เหลียว จะขอฮักเดียวจายเดียวก่เต้านี้
C                        Am
หลอนว่าน้องจุ๊หรือสัปปะรี้ ขอหื้อฟ้าผ่าหัวพ่อผัวต๋าย
    C
ลูกแม่ญิงบ่ไจ่ว่าบ่ดาย ลูกป้อจายขี้จุ๊ก่แต้ๆ
C                      C
กิ๋นก่ยังตึงแก้ สะเรียมยำใส่แย้ บะเขือแจ้ยำใส่เตา
C                      C
หลอนปี้น้อยไจยาฮักแต้ข้าเจ้า ก็ยินดีจิ่ม แต้ เหนอ
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size