คิลปิน : เขียนไขและวานิช

Chords & Tabs: 12
ศิลปินดนตรีอิสระจากจังหวัดเชียงใหม่ แนวเพลง : โฟล์กซอง